English

اسماعیل حاکمی والا

ادیب

زادروز: 17 اردیبهشت 1315

زادگاه: آبادان

وفات: 1 اردیبهشت 1396

محل دفن: تهران

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به پاس سال‌ها خدمات علمی و فرهنگی وی، طی برگزاری مراسم بزرگداشتی در 20 مهر 1383ایشان را به عنوان یکی از مفاخر ایران زمین معرفی کرد