English

میرزا حسن رشدیه

بنیانگذار مدارس نوین

زادروز: 13 تیر 1320

زادگاه: تبریز

وفات:  29 آذر 1323

محل دفن: قم

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به پاس سال‌ها خدمات علمی و فرهنگی وی، طی برگزاری مراسم بزرگداشتی در 30 آبان 1386ایشان را به عنوان یکی از مفاخر ایران زمین معرفی کرد